Expresná ponuka

Expresná ponuka

Cieľový jazyk:

E-mail:

Časté otázky

 1. Ako počítate cenu za preklady?
 2. Musím zaplatiť preklad hneď pri zadaní?
 3. Čo všetko zahŕňa cena za preklad?
 4. Ceny účtujete s daňou alebo bez dane?
 5. Čo je to normostránka?
 6. Kde Vás nájdem?
 7. Ako máte otvorené?
 8. Ako Vám môžem zaslať preklad?
 9. Môžete si u nás preklad vyzdvihnúť?
 10. Ako mi vyhotovený preklad doručíte späť?
 11. Môžem sa spoľahnúť, že informácie, ktoré sa dozviete v priebehu prekladu, sú dôverné?
 12. Ako rýchlo mi môžete text preložiť?
 13. Robíte preklady so súdnou doložkou?
 14. Čo znamená „prišiť k prekladu“?
 15. Aký je rozdiel medzi notárskym a súdnym overením?
 16. Môžete vykonať notárske overenie?
 17. Prečo sa robí notárske overenie originálu?
 18. Overíte mi súdne preklad, ktorý som si sám preložil?
 19. Spracujete mi preklad graficky?
 20. V akom formáte mi preklad odovzdáte?
 21. Môžem Vám zaslať predlohu v PDF?
 22. Platia expresné a ambulantné termíny a sadzby aj na väčšie projekty?
 23. Mám pre Vás preklad, ktorý sa len trocha líši od toho, ktorý ste pre nás robili vlani. Akú zľavu mi poskytnete?
 24. Ako ručíte za kvalitu prekladu?
 25. Čo urobíte, keď s prekladom nebudem spokojný?
 26. Už som sa stretol s tým, že po zadaní zákazky sa objavilo množstvo príplatkov a poplatkov. Ako je to u Vás?
 27. Je slovenčina cudzí jazyk?
 28. Čo je to konzekutívne tlmočenie?
 29. Tlmočíte do slúchadiel?
 30. Môžeme si u Vás objednať zapožičanie tlmočníckej techniky?
 31. Platíme za tlmočenie v prípade, že tlmočník príde do našej firmy a bude musieť počas dňa niekoľkokrát čakať?
 32. Ako sa účtuje doprava tlmočníka do našej firmy?
 33. Ako sa účtuje tlmočenie v prípade, že budeme potrebovať tlmočníka v zahraničí?
 34. Ako môžem platiť zo Slovenska?
 35. Nenašiel som tu odpoveď na moju otázku.
 1. Ako počítate cenu za preklady?

  Ceny za preklady vychádzajú z preloženého počtu normostránok, pričom jedna normostránka (ns) je 1800 úderov. Najmenšou účtovanou jednotkou je jedna normostránka, ďalej sa účtuje každá ďalšia začatá polnormostránka.
  Pre zahraničné spoločnosti alebo na vyžiadanie účtujeme na slová. Počet slov je určený zo zdrojového textu, t. j. z textu, ktorý klient zadáva na preklad. Výhodou tohto účtovania je, že cena je známa pred začatím vlastného prekladu a v priebehu prekladu sa nemení.
  V prípade veľkých zákaziek sa cena stanoví individuálne s ohľadom na rozsah a rýchlosť prekladu s tým, že cena je stanovená za zákazku, je konečná a garantovaná.
 2. Musím zaplatiť preklad hneď pri zadaní?

  Nie. Za vyhotovenie prekladu budete platiť až po jeho odovzdaní. Pri prvej zákazke Vás však požiadame o platbu v hotovosti pri odovzdaní prekladu alebo o zloženie zálohy vo výške 70 % predpokladanej ceny pri zadávaní prekladu. Pri ďalších zákazkách sú možné platby na faktúru.
 3. Čo všetko zahŕňa cena za preklad?

  V cene za preklad je zahrnuté vyhotovenie prekladu a obsahová, odborná, gramatická a štylistická korektúra druhým nezávislým prekladateľom. Ďalej sa vždy vykonáva výstupná kontrola zameraná na celistvosť textu a overenie správnosti prepisu všetkých mien a čísel, pozri program manažmentu kvality prekladov.
 4. Ceny účtujete s daňou alebo bez dane?

  Ponúkame oba spôsoby.
 5. Čo je to normostránka?

  Jedna normostránka (ns) je 1800 úderov. Za úder sa počíta znak vrátane medzery.
 6. Kde Vás nájdem?

  Naša kancelária je v Prahe 5, na Kroftovej ul. č. 1. Dostanete sa k nám z metra ANDĚL električkou 6, 9, 12 a 20, vystúpite na zastávke Arbesovo náměstí a pôjdete cca 70 m v smere električky, odbočíte vľavo do ulice Zubatého a na prvom rohu do ulice Kroftova. Rohový dom vľavo je Kroftova 1. Vyjdete výťahom na 4. poschodie.
 7. Ako máte otvorené?

  Otvorené máme každý pracovný deň od 8:00 do 19:00 hod. Zákazky na preklad nám môžete e-mailom zasielať nepretržite, príp. ich ukladať na FTP.
 8. Ako Vám môžem zaslať preklad?

  Text na preklad nám môžete zaslať e-mailom, originály doručiť osobne do našej kancelárie alebo zaslať poštou. Zákazku si u Vás môžeme vyzdvihnúť prostredníctvom nášho kuriéra a rovnakým spôsobom Vám môžeme vyhotovený preklad opäť doručiť.
 9. Môžete si u nás preklad vyzdvihnúť?

  Samozrejme. Máme vlastného kuriéra, ktorý si môže zákazku u Vás vyzdvihnúť. Rovnakým spôsobom Vám môžeme zákazku opäť odovzdať.
 10. Ako mi vyhotovený preklad doručíte späť?

  Vyhotovený preklad Vám môžeme zaslať e-mailom, faxom alebo v prípade Vášho záujmu Vám ho môžeme doručiť prostredníctvom nášho kuriéra. Veľmi radi Vás tiež uvítame v našej kancelárii, kde si môžete preložené texty osobne vyzdvihnúť.
 11. Môžem sa spoľahnúť, že informácie, ktoré sa dozviete v priebehu prekladu, sú dôverné?

  Jednoznačne. Zachovanie mlčanlivosti a dôvernosti informácií je pre nás samozrejmé. Na požiadanie klientom podpisujeme „dôvernosť informácií“, všetci naši spolupracovníci a prekladatelia majú podpísanú zmluvu o dôvernosti informácií vrátane sankcií za jej porušenie.
 12. Ako rýchlo mi môžete text preložiť?

  Preklady vyhotovujeme v troch základných termínoch – v normálnom, expresnom a ambulantnom termíne. Za vyhotovenie prekladu v normálnom termíne sa považuje preklad do 7 ns/deň prekladateľa a korektora (bez zložitejšej grafickej úpravy - napr. grafické spracovanie zložitých tabuliek, manuálov a pod.). Do časového rozvrhnutia prekladu sa nezapočítava deň zadania a deň odovzdania prekladu a práca cez víkendy alebo štátne sviatky.
  Za expresné vyhotovenie prekladu sa považuje preloženie 7 ns/deň prekladateľa a korektora (bez zložitejšej grafickej úpravy), pričom do časového rozvrhnutia sa započítava deň odovzdania prekladu a práca cez víkendy alebo štátne sviatky.
  Ambulantným prekladom sa rozumie preklad vyhotovený v najkratšom možnom termíne. Do časového rozvrhnutia sa započítava deň zadania a deň odovzdania prekladu, práca cez víkendy alebo štátne sviatky, príp. práca v noci.
 13. Robíte preklady so súdnou doložkou?

  Samozrejme. Vyhotovený preklad Vám na požiadanie radi súdne overíme, tzn. k zadanému originálnemu textu prišijeme vyhotovený preklad a zabezpečíme pečiatku súdneho tlmočníka.
 14. Čo znamená „prišiť k prekladu“?

  Prišiť k prekladu znamená, že zadaný originálny text neoddeliteľne spojíme s vyhotoveným prekladom – tieto texty spolu zošijeme a dáme na ne pečiatku súdneho prekladateľa. Tým vznikne súdne overený preklad.
 15. Aký je rozdiel medzi notárskym a súdnym overením?

  Veľmi radi. Originál, ktorý nám prinesiete, ofotíme a zabezpečíme naň notársku overovaciu doložku (tzv. vidimácia).
 16. Môžete vykonať notárske overenie?

  Originály sa notársky overujú (tzv. vidimujú) najmä preto, aby bolo možné vykonať súdne overenie prekladu takej listiny, ktorej originál si chcete ponechať, a preklad nie je možné urobiť k jednoduchej fotokópii.
 17. Prečo sa robí notárske overenie originálu?

  Notárske overenie slúži na potvrdenie pravosti kópie vyhotovenej z originálu. Súdne overenie potvrdzuje správnosť prekladu.
 18. Overíte mi súdne preklad, ktorý som si sám preložil?

  Áno, ale preklad, ktorý ste vyhotovili, musíme odkontrolovať a túto kontrolu budete hradiť.
 19. Spracujete mi preklad graficky?

  Veľmi radi. Vyhotovený preklad Vám môžeme na požiadanie graficky spracovať presne podľa zadaného originálu. Zachováme zalomenie stránok vrátane rozloženia textu, vloženia obrázkov, grafov a tabuliek.
  Grafické spracovanie vyhotovíme podľa Vašich potrieb v MS Word, MS Excel alebo MS PowerPoint (takže so súbormi bude možné ďalej pracovať) alebo v PDF (Adobe Acrobat). Ale ak bude treba, môžeme pripraviť aj DTP výstupy v Adobe InDesign alebo Adobe Illustrator. Výhodou našich služieb je spracovanie dokumentov v obvyklom prostredí, možnosť ďalšej práce s dokumentmi a v neposlednom rade vysokokonkurencieschopná cena.
 20. V akom formáte mi preklad odovzdáte?

  Preklady vyhotovujeme v textových editoroch MS Word. Ďalej pracujeme v MS Excel, MS PowerPoint, v grafickom editore Adobe Page Maker, DTP výstupy môžeme pripraviť v Adobe InDesign alebo Adobe Illustrator alebo v PDF.
 21. Môžem Vám zaslať predlohu v PDF?

  Samozrejme. Texty na preklad môžeme prijímať vo formáte PDF a v tomto formáte Vám môžeme vyhotovené preklady aj odovzdávať.
 22. Platia expresné a ambulantné termíny a sadzby aj na väčšie projekty?

  Do určitej miery áno. V každom prípade na rozsiahlejšiu zákazku Vám radi urobíme cenovú ponuku s variantmi cien a termínov odovzdania prekladu. V nej Vám ponúkneme aj zľavy zodpovedajúce rozsahu zákazky.
 23. Mám pre Vás preklad, ktorý sa len trocha líši od toho, ktorý ste pre nás robili vlani. Akú zľavu mi poskytnete?

  V prípade, že zapracovávame zmeny do textu, ktorý sme už prekladali a môžeme na jeho spracovanie použiť CAT nástroje, poskytneme Vám zľavu až do výšky 70 %, pozri cenník TRADOS.
 24. Ako ručíte za kvalitu prekladu?

  Z hľadiska práva za preklad ručíme podľa Obchodného zákonníka. Ale naším cieľom je, aby situácia pokiaľ možno nikdy nedospela k diskusiám o kvalite prekladu. K tomu nám pomáha zavedený program manažmentu kvality prekladov. Na vyhotovení každého prekladu sa podieľajú minimálne traja ľudia: Preklad sa najprv preloží rodeným hovorcom so znalosťou danej tematiky. Po starostlivom vyhotovení prekladu a jeho formálnej kontrole sa vykonáva jazyková a štylistická korektúra preloženého textu. Pri tejto korektúre sa dbá na obsahovú a gramatickú správnosť textu. Ďalej sa kontroluje štylistická vhodnosť použitých formulácií. V prípade vysokoodborných textov (medicína, letectvo, nové technológie, …) sa vykonáva ďalšia odborná korektúra. Na záver sa vykonáva výstupná kontrola zameraná na celistvosť textu a overenie správnosti. Týmito opatreniami sa snažíme minimalizovať akýkoľvek výskyt chýb a prispieť tak k Vašej spokojnosti. V roku 2010 bola miera reklamovaných prekladov 0,00138 %.
 25. Čo urobíte, keď s prekladom nebudem spokojný?

  Áno, aj to sa môže stať. V tom prípade preklad necháme skontrolovať ďalšou osobou, a ak sa na tom dohodneme, môžeme nechať preklad skontrolovať aj súdnym prekladateľom. Ak bude Vaša sťažnosť oprávnená, urobíme nápravu a dohodneme sa s Vami na prípadnej ďalšej kompenzácii.
  V každom prípade problémom (či už terminologickým, organizačným alebo iným) radšej predchádzame, čomu zodpovedá aj štýl našej práce na zákazke a je to aj zmyslom nášho programu manažmentu kvality prekladov.
 26. Už som sa stretol s tým, že po zadaní zákazky sa objavilo množstvo príplatkov a poplatkov. Ako je to u Vás?

  Asi najúčinnejším riešením tohto problému je nechať si u nás spracovať cenovú ponuku s uvedením garantovanej ceny. V ponuke Vám rozpíšeme všetky náklady a výslednú cenu budeme garantovať. Ak si necháte urobiť cenovú ponuku aj v iných agentúrach, venujte pri svojom rozhodovaní vo vlastnom záujme pozornosť tomu, či sú ponuky porovnateľné (spôsob účtovania, účtovanie korektúr navyše k cene prekladu, ...) a či neobsahujú skrytý priestor na zvýšenie ceny.
 27. Je slovenčina cudzí jazyk?

  Je. Ale na vybrané kombinácie prekladov slovenčiny ako cudzieho jazyka máme pripravené zvláštne zvýhodnené sadzby. Informujte sa alebo si nechajte spracovať cenovú ponuku.
 28. Čo je to konzekutívne tlmočenie?

  Konzekutívne tlmočenie znamená, že najprv hovorí prednášajúci a potom tlmočník. Tlmočník netlmočí do slúchadiel, ale v prípade tlmočenia „pri stole“ hovorí bez akejkoľvek techniky, v prípade tlmočenia „na pódiu“ hovorí do mikrofónu.
 29. Tlmočíte do slúchadiel?

  Tlmočíme konzekutívne, čo znamená, že najprv hovorí prednášajúci a potom tlmočník. Nevykonávame simultánne tlmočenie. Simultánne tlmočenie znamená, že hovoria prednášajúci aj tlmočník súčasne, spravidla tlmočník hovorí do slúchadiel.
 30. Môžeme si u Vás objednať zapožičanie tlmočníckej techniky?

  Simultánne netlmočíme. Nepožičiavame ani techniku na toto tlmočenie. Radi Vám však ponúkneme konzekutívne tlmočenie. Konzekutívne tlmočenie znamená, že najprv hovorí prednášajúci a potom tlmočník. Tlmočník netlmočí do slúchadiel, ale v prípade tlmočenia „pri stole“ hovorí bez akejkoľvek techniky, v prípade tlmočenia „na pódiu“ hovorí do mikrofónu.
 31. Platíme za tlmočenie v prípade, že tlmočník príde do našej firmy a bude musieť počas dňa niekoľkokrát čakať?

  Nie. Čas, keď tlmočník netlmočí, ale sprevádza klienta (na ceste, čakanie počas tlmočenia) sa neplatí sadzba za tlmočenie, ale sadzba za čakanie.
 32. Ako sa účtuje doprava tlmočníka do našej firmy?

  Ak sa vykonáva tlmočenie v Prahe, neúčtujeme žiadne poplatky za dopravu tlmočníka. V prípade, že tlmočíme mimo Prahy, účtujeme náklady na cestu a ubytovanie podľa skutočne vynaložených nákladov, stravné a vreckové podľa Zákona o cestovných náhradách.
 33. Ako sa účtuje tlmočenie v prípade, že budeme potrebovať tlmočníka v zahraničí?

  V prípade, že tlmočíme mimo územia ČR, účtujeme sadzbu za výkon tlmočenia, ďalej sumu za čakanie, ak tlmočník netlmočí v čase od 8.00 do 22.00 hod. (tlmočník netlmočí, ale je Vám k dispozícii), náklady na cestu a ubytovanie podľa skutočne vynaložených nákladov, stravné a vreckové podľa Zákona o cestovných náhradách.
 34. Ako môžem platiť zo Slovenska?

  Ak ste firma, ktorá je platcom DPH, požiadame Vás o zaslanie potvrdenia o registrácii k DPH a vystavíme Vám faktúru bez DPH. Ak Vaša firma nie je platcom DPH, budeme Vám fakturovať vrátane DPH. Ak by ste potrebovali bližšie informácie, prosíme, zavolajte nám alebo vyplňte formulár Žiadosť o bližšie informácie, príp. nás kontaktujte e-mailom.
 35. Nenašiel som tu odpoveď na moju otázku.

  V tom prípade nám zavolajte alebo vyplňte formulár Žiadosť o bližšie informácie, príp. nás kontaktujte e-mailom.
Aktuality

Aktuality

Pokud má být soudně ověřený překlad opatřen apostilou či superlegalizací pro jeho použití v zahraničí, musí být podpis překladatele na překladatelské doložce úředně ověřen notářem.
Podpis překladatele musí být ověřen buď přímo notářem nebo notářským kandidátem, který byl ustanoven zástupcem notáře, nebo notářským kandidátem, který byl notářem pověřen k provádění legalizace a vidimace ve vztahu...

Zobraziť všetko »